header image

Fr. THOTTUMKARA, Jobit MS

 
Present Address Photo of Fr. THOTTUMKARA, Jobit  MS
La Salette Nilayam
R.C.M Church ( Roman Catholic Mission Church)
Thorredu P.O
Rajamundry Rural
533293, East Godavary (Dt)
Andhra Pradesh
Tel: 918832497719
 
Home Address
Thottumkara House
Kayyunni P.O.
The Nilgiris 643 205
Tamil Nadu
Tel: 04262267596
 
Parish:Fathima Matha Church, Kayyunni
Diocese:Mananthavady